POLITYKA PRYWATNOŚCI & POLITYKA COOKIES

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Niniejszym informujemy Cię, że Mariacki sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS:0000411100) przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy :
– wypisali kartę informacyjną w celu rezerwacji stolika w restauracji

II Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych określonych w pkt I jest  Mariacki sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

III Cele i podstawy przetwarzania

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe określone w pkt I w następujących celach:

1.   w celu świadczenia usług związanych z krótkoterminowym najmem pokoi hotelowych,

na podstawie udzielonej zgody ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

2.  w celu dokonania rezerwacji pokoju hotelowego, na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3.  w celu skierowania do użytkowania wiadomości handlowych w zakresie związanym ze świadczeniem usług hotelowych oraz gastronomicznych, na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 lit. a RODO)

4.  w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

5.  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celach analitycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7.  w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszych produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV Kategorie Twoich Danych Osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

1.   Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, danych firmowych do faktury, w zakresie opublikowanym przez Użytkownika w formularzu rezerwacji stolika.

2.  Pozostałe dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika.

V Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych osobom postronnym.

VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII Okres przechowywania danych

Twoje podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowego, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

1.   Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.  Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;

3.  Prawo do usunięcia danych, jeżeli twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Twoje dane;

4.  Ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać aby Administrator ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych ;

5.  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz tez zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

7.  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza niezgodnie z prawem, może złożyć w te sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć  zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IX. Informacje o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy :

1.   W przypadku danych osobowych wskazanych w karcie informacyjnej lub na stronie internetowej Administratora, na podstawie udzielonej przez ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

X Okres przechowywania danych osobowych

Niniejszym informujemy, iż Twoje dane osobowe będą przez Administratora przechowywane przez okres:

1.   W stosunku do danych gromadzonych w celach wskazanych w art. III ust. 1 pkt. a-c przez okres 2 lat od ich pozyskania

2.  W stosunku do danych gromadzonych w celach wskazanych w art. III ust. 1 pkt d—f przez okres 10 lat od ich pozyskania.

Po upływie powyższych okresów twoje dane zostaną przez Administratora protokolarnie zniszczone. Protokolarne zniszczenie danych osobowych nastąpi przez okresami wskazanymi powyżej w przypadku uzasadnionego skorzystania przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym.